Hydrogeologia i hydrologia

Dokumentacje hydrogeologiczne
Projekty robót geologicznych
Wyznaczanie miejsc perspektywicznych dla ujmowania wód podziemnych
Szeroki zakres ekspertyz i opini hydrogeologicznych
Wykonywanie rozpoznawczych wierceń hydrogeologicznych
Sprawowanie dozoru dan wykonywanymi pracami hydrogeologicznymi
Szeroki zakres ekspertyz i opinii w zakresie hydrologii

Geologia inżynierska i geotechnika

Wykonywanie opinii i projektów geotechnicznych
Wykonywanie dokumentacji geologiczno – inżynierskich
Wykonywanie dokumentacji gruntowo – wodnych
Wykonywanie rozpoznawczych wierceń geotechnicznych i geologiczno-inzynierskich
Określania parametrów i właściwości gruntów dla potrzeb budownictwa ogólnego i przemysłowego
Copyright ©2017 PAiG Sp. z o.o., All Rights Reserved.